Üyelik Koşulları

ÜYELİK İÇİN GENEL KABUL ŞARTLARI

a) TC vatandaşı olmak ve kadın olmak
b) Medeni haklara sahip olmak,
c) On sekiz yaşını doldurmuş olmak,
d) Derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış olmak,
e) Derneğin amaç ve hedeflerini kabul etmek,
f) T.C. vatandaşı olmayan kişiler için, Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmak,
g) Üyelik türüne göre Tüzüğün 6.maddesinde yer alan özellikleri taşımak.
h) En az 3 dernek üyesi tarafından öneriliyor olmak, ı) Üyeler ve kuruluşları ulusal ve evrensel hukuk normlarına saygılı olmak zorundadır. İş yaşamında iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.  İş hayatında onurlu ve dü-rüst davranış kurallarına bağlı kalarak  faaliyet alanlarında 3. Kişilere bilerek zarar vermezler. Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi  çıkarları için kullanmaz, ticari hayatın teamülüne aykırı olacak şekilde etik olmayan davranışlarda bulunmazlar Kendilerinin ve başkalarının ticari ve mali durumları hakkında yanıltıcı açıklama ve tanıtım yaparak , aldatıcı davranışlarda bulunamazlar.

Başvuru sahibinin, Dernek üyeliğine kabul edilip edilmediği, başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde Yönetim Kurulu tarafından bildirilir. Hiç kimse Derneğe üye olmaya zorlanamaz. Dernek üyeli-ğinde din, dil, ırk ayırımı yapılmaz.