Üyelik Türleri

DERNEK ÜYELİK TÜRLERİ:

Derneğe üye olacak kişilikler için Asıl Üyelik ve Fahri Üyelik olmak üzere iki tür üyelik vardır.

a)Asıl Üyelik

Dernek kuruluş tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ; üyeliğin gerektirdiği her türlü sorumluluğu üst-lenmiş, üyeliğe genel kabul şartlarını taşıyan, sahibi veya ortağı oldukları ticari işletmelerde veya ilgili meslek örgütüne kayıtlı olmak suretiyle serbest meslek erbabı olarak bilfiil çalışmaları şartı aranır.

Asıl üyeler, üyelik haklarından yararlanan, bu tüzüğe göre belirlenen ödentileri ödemeyi kabul eden, ilgili mevzuatlara ve dernek tüzüğüne uygun olarak düzenlenmiş Dernek İç Yönetmeliğine uymakla yükümlü olan, Yönetim Kurulu tarafından asil üyeliğe kabul edilen gerçek kişilerdir.

Asil Üye, seçme ve seçilme hakkına sahiptir, tüm hak ve yetkilere sahip olarak derneğin her türlü or-ganında görev alabilir ve etkinliğinden yararlanabilir.

Asıl üyelik herhangi bir süre ile sınırlı olmayıp, üyenin Dernek’ten kendi isteği ile ayrılmaması veya üyeliğine Tüzük’te öngörülen koşullara uygun şekilde son verilmemesi halinde süresiz olarak devam eder.

b) Fahri Üyelik:

Fahri üyelik unvanı; iş dünyasına, derneğe, ülkemize ve/veya insanlığa, ulusal veya uluslararası ölçekte, olağanın ötesinde bir beceri ve etkinlikle, teknik, idari, mesleki, manevi veya kültürel katkıda bulunmuş kurum ve kişilere Yönetim Kurulunun oybirliği ile alacağı karar ile verilir.

Fahri üyeler, seçme ve seçilme hakkı olmayan gerçek kişi ve kurumlardır. Fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına oy kullanmamak şartıyla katılabilirler. Fahri üyeler aidat ödemezler. Yönetim Kurulu, fahri üye olmak için gerekli görülen şartların ortadan kalkması halinde, fahri üyeliğin sona ermesine her zaman oyçokluğu ile karar verebilir.