Aktif Kadın, Eşit Temsil Projesi

PROJENİN AMACI

Politika ve karar alma süreçlerine daha aktif demokratik katılım yoluyla sivil toplumun gelişimini desteklemek olan çağrının amacına paralel olarak; kadınların politika ve karar alma süreçlerine aktif demokratik katılımını artırmak amacını taşır.

Bu amaca ulaşmak için önerilen eylem, meslek örgütlerinin karar alma süreçlerinde, özellikle ticaret ve sanayi odalarının komitelerinde, meclislerinde, kurullarında ve diğer yönetim organlarında kadınların temsilini artırmayı amaçlamaktadır. Bu organlarda temsiliyetlerini artırmak, iş kadınlarına, işletmeleri içeren politika ve karar alma süreçlerinde söz hakkı sağlayacaktır. Bu kuruluşlarda kadın sayısının artırılması için sorunlar tespit edilecek ve bu sorunlara yönelik eylem planları geliştirilecektir. Bu eylem planlarının amacı, cinsiyete dayalı seçim döngüleri oluşturmak ve meslek örgütlerinde kadınların temsil gücünü artırmak olacaktır. Eş zamanlı olarak kadınların karar alma süreçlerine aktif demokratik katılımı konusunda farkındalık yaratmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.

 

PROJE ORTAKLARI

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

KADIN İŞVEREN VE SANAYİCİLER DERNEĞİ (KAİSDER)

KAİSDER, 2016 yılında kadınlar arasında iş birliğini geliştirmek, ekonomideki statülerini artırmak ve böylece girişimcilik ve artan istihdam yoluyla ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Dernek, pazar fırsatlarının yaratılması, pazar oluşturma, iş yaratmanın yanı sıra stratejik ağ oluşturma ve iş dünyasındaki kadın girişimcilerin iş alanlarında  büyümelerine destek olmak, şeklindeki somut hedeflerle kadın istihdamı ve girişimciliğinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

 Derneğin Hedefleri:

  • Bölgemizdeki ve Türkiye’deki kadın işveren ve girişimcileri teşvik edecek programlar geliştirmek.
  • Kadınların, kredi ya da diğer mali fonlara erişebilmek, çeşitli resmî kurumlarla ilişkileri geliştirmek vb. gibi işlerini yürütürken karşılaştıkları sorunları çözümlemelerine yardımcı olmak.
  • Kadın işveren ve girişimcileri, ulusal ve uluslararası pazarlamanın yönetim teknikleri ve stratejileri konusunda eğitmek.
  • Mevcut ve yeni kadın işveren ve girişimcilere rehberlik amacıyla iş oryantasyon programları, atölye çalışmaları ve konferanslar düzenlemek ve toplumsal cinsiyet bilincini artırmak.
  • Kadın işverenler/girişimciler tarafından ürünlerinin tanıtımına bir platform sağlamak üzere kadın işverenler / girişimciler için büyük bir teşvik kaynağı olarak ürettikleri ürünlerin sergilerini düzenlemek.
  • Yurt dışına giden kadın işveren/girişimcilerin ticaret delegasyonlarını koordine ederek uluslararası ilişkileri teşvik etmek.
  • Kadın işveren/girişimci veri tabanını detaylı ve güncel bir şekilde sunmak.
  • Kadınların ekonomik hayatta daha görünür ve daha etkin olmalarını sağlamak.

 

 

EŞ FAYDALANICILAR

KONYA İŞ KADINLARI DERNEĞİ

23.03.2007 tarihinde kurulmuştur. Derneğimizin kuruluş amacı, kadınların iş dünyasında ki statülerini sağlamlaştırmak, kadın girişimci sayısını artırmak, mevcut kadın girişimcileri güçlendirmek amacıyla kadın girişimci derneklerinin yürütmekte oldukları faaliyetlere destek olmak, böylece ülke ekonomisine katkılarını artırmak, kadın girişimcilerin kendi aralarındaki işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak, bu çerçevede kadınlara istihdam yaratacak girişimcilere destek olmak, kadın girişimcilerin karşılaştıkları güçlüklerin aşılması amacıyla düzenlenen faaliyetleri yürütmek ve ülke ekonomisine katkılarını artırmak, kadın girişimcilerin bölgesel örgütlenmesine bilgi, tecrübe ve eğitim gibi destekler sağlayarak girişimci kadınların sayısını artırmak .kadının ülke genelinde sosyal, kültürel, ekonomik hayattaki ve karar mekanizmalarında konumunu güçlendirmeye yönelik olarak maddi ve manevi yardım ve destekte bulunmaktır. Misyonumuz iş kadınlarını yaşamın her alanında aktif ve söz sahibi hale getirmek, kadının ekonomik ve sosyal statüsünü güçlendirmek ve ayrıca Türk ve Dünya Ekonomisinde ki yerini güçlendirmektir. Vizyonumuz, İş kadınlarının Türk ve Dünya Ekonomisinde ki yerini geliştirmek, kadınların tüm karar süreçlerinde etkin rol aldığı bir Türkiye oluşturmaktır.

 

DOĞU VE GÜNEYDOĞU İŞ KADINLARI DERNEĞİ

Misyonumuz: Kadın girişimci sayısını artırmak, geliştirmek, kadının ekonomik ve sosyal alanda konumunu güçlendirmek.

Vizyonumuz: Kadınların ekonomik alanda, üretimde, yatırımlarda, istihdamda eşitlik ilkesine uygun olarak yer almasını, güçlenmesini ve karar süreçlerinde etkin rol almasını sağlamak, temsil düzeyini geliştirmek